Kvalitet och miljö

Vi vill vara ett medvetet företag och har insett att dagens föränderliga värld ställer stora krav på globala lösningar gällande miljöfrågor. Vi har ambitionen att medverka i vårdandet av vår gemensamma miljö och vill vara med att lämna ifrån oss ett friskt arv till kommande generationer.

Vår målsättning är att ta hänsyn till de förväntningar inom miljöområdet som våra kunder, medarbetare och andra intressenter har på oss. Därför ska vi:

Ständigt förbättra vårt miljöarbete
Uppfylla gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet
Optimera energi- och resursanvändningen
Begränsa utsläppen till mark, vatten och luft
Arbeta aktivt med att förebygga miljöpåverkan från kemikalier och avfall

Vi arbetar enligt ett integrerat ledningssystem omfattande Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008, Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 och ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt AFS 2001:01.

Med god lönsamhet, långsiktigt ägande ska vi leverera helhetslösningar med en modern maskinpark och kunnig personal och uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Fantastisk personal

Vi vet att bra kvalitet kombinerat med ett miljöprogram ger bättre ekonomi – både för oss och för våra kunder. Vi har en bra och trivsam arbetsmiljö med en fantastisk personal med stor yrkesstolthet och vi får hela tiden stimulerande arbetsuppgifter som kräver kreativa lösningar. Det ger oss ett bra arbetsklimat och ett friskt företag. Och dessutom ett företag med stark framtidstro.